Przejdź do treści

Sprzedaż i płatności

§ 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.games2you.eu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
2. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu w opisie Treści Cyfrowej.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.
4. Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
5. Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Treść Cyfrowa jest oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7. Zamówienia można składać:
7.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.games2you.eu) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
7.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@games2you.eu
8. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Sklepie.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
3.1. wszystkie istotne elementy Zamówienia,
3.2. formularz odstąpienia od umowy,
3.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
3.4. potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa dostarczona na nośniku niematerialnym.
4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą.
5. Każda Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 3
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności (PayPal.com, PayU.pl, Zen.com).
2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w ciągu 10 minut od chwili złożenia Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
4. Treść Cyfrowa zostanie dostarczona dopiero po jej opłaceniu.

§ 4
DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

1. Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu.
2. Z zastrzeżeniem pkt 1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie tj. w ciągu 24 h od pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
3. Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.